ویندوز

ریستور ویندوز 10

ویندوز 10 و معایب

ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.

ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.

ویندوز 10 و معایب

ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.

ویندوز 10 و معایب

ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.

ویندوز 10 و معایب

ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.ریستور (برگرداندن نسخه پشتیبان) کردن کامپیوتر راهی است برای لغو تغییراتی که اخیرا در سیستم خود به عمل آورده اید که ممکن است علت مشکل باشند. اگر فکر می کنید برنامه، درایور یا به روزرسانی اخیر ویندوز موجب مشکل شده است، می توانید با ریستور نسخه پشتیبان تاریخ قبلی، سیستم را به حالت قبل از این تغییرات برگردانید. تاریخ قبلی که سیستم را به آن بر می گردانید را نقطه ریستور (restore point) می گویند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.